رنگ شمشیرهای لیزری فیلم جنگ ستارگان

لوک

شمشیر لیزری لوک در اولین فیلم جنگ ستارگان چه رنگی بود؟

سبز
قرمز
آبی
بنفش

در فیلم اولیه ، تمام رنگ های شمشیرهای لیزری یا آبی بودند یا قرمز. در بازگشت جدی ، شمشیر لیزری جدید لوک ، سبز رنگ بود تا در مقابل پس زمینه بهتر دیده شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What color was Luke's lightsaber in the first Star Wars film?

Green
Red
Blue
Purple

C) is correct. In the original movie, all lightsaber colors were either blue or red. In Return of the Jedi, Luke's new lightsaber was colored green to stand out against the background better.


ارسال دیدگاه


بلاکفا