روز رای گیری در آمریکا

روز راي گيري

چرا آمريكايي ها در روز سه شنبه راي مي دهند؟

مناسب سفر
اجتناب از تعطيلات
خرافات راي دهنده ها
روز كم اهميت تجاري

كنگره آمريكا روز راي گيري را در سال 1845 تعيين كرد. سه شنبه انتخاب شد چون سفر با اسب و درشكه مي توانست يك يا دو روز تا محل راي گيري زمان ببرد. سفر در آخر هفته به خاطر روز عبادت بودن ، امكان نداشت.

منبع:  npr.org

Why do we vote on Tuesdays?

Travel convenience
Avoid holidays
Voter superstition
Slow business day

A) is correct. Congress determined voting day in 1845. Tuesday was chosen, because travel by horse and buggy could take a day or two to get to the polling place. Weekend travel was not an option due to the Sabbath.


ارسال دیدگاه


بلاکفا