زبان اشاره ی آمریکایی

زبان هاي اشاره

كدام يك از زبان هاي اشاره بيشتر با زبان اشاره ي آمريكايي مرتبط است؟

زبان اشاره ي فرانسوي
زبان اشاره ي انگليسي
زبان اشاره ي آلماني
زبان اشاره ي سوئدي

اگرچه انگلستان و آمريكا در زبان انگليسي به عنوان زبان رايج ، مشتركند ، زبان اشاره ي انگليسي كاملا با زبان اشاره ي آمريكايي متفاوت است. زبان اشاره ي آمريكايي در عوض بسيار به زبان اشاره ي فرانسوي مرتبط است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which form of sign language is ASL most closely related to?

French Sign Language
British Sign Language
German Sign Language
Swedish Sign Language

A ) is correct. Although the United Kingdom and the United States share English as a common language, British Sign Language is quite unlike American Sign Language. ASL is instead related to French Sign Language.


ارسال دیدگاه


بلاکفا