زدونک چیست؟

علامت سوال

زدونک zedonk چیست؟

صدای اکشن در کتاب کمدی
صدای غاز
واحد حافظه کامپیوتر
دورگه الاغ و گورخر

یک زدونک ، حاصل جفت گیری الاغ و گورخر است. این جفت گیری باعث تولد حیوانی می شود که از تولید خودش عاجز است.

منبع:  cnn.com

What’s a zedonk?

Comic book action noise
Birdcall of the goose
Unit of computer memory
Donkey zebra hybrid

D) is correct. A zedonk is a cross between a donkey and a zebra. The crossbreeding results in an animal that is unable to breed itself.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا