سرعت رشد موی سر

موی سر

سرعت رشد موی سر انسان چقدر است؟

نیم اینچ در ماه
نیم اینچ در روز
سه سانتی متر در روز
دو اینچ در ماه

موی سر انسان تقریبا نیم اینچ در ماه رشد می کند که حدود نیم میلی متر در روز است.

منبع:  howstuffworks.com

How fast does human hair grow?

Half an inch per month
Half an inch per day
3 centimeters per day
2 inches per month

A) is correct. Human hair grows approximately half an inch per month, which is about half a millimeter per day.


ارسال دیدگاه


بلاکفا