سرود ملی آمریکا

پرچم آمریکا

سرود ملی آمریکا چند بند دارد؟

1
2
3
4

اگرچه سرود ملی آمریکا ( پرچم ستاره نشان ) چهار بند دارد، امروزه معمولا تنها بند اول خوانده می شود.

منبع:  Wikipedia

How many verses are in the Star-Spangled Banner?

1
2
3
4

D) is correct. Although the Star-Spangled Banner has four stanzas or verses, only the first is commonly sung today.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا