سریع ترین حیوان روی زمین

لاک پشت

سریع ترین حیوان روی زمین کدام است؟

چیتا
شاهین خارجی
بزکوهی آمریکایی
شمشیر ماهی

شاهین خارجی سریع ترین حیوان در زمین است که هنگام شیرجه رفتن سرعتش بین 99 تا 273 مایل در ساعت ( 440 کیلومتر در ساعت ) می رسد.

منبع:  Ask.com

What is the fastest animal on earth?

Cheetah
Peregrine Falcon
Pronghorn Antelope
Sailfish

B) is correct. The Peregrine Falcon is the fastest animal on earth, reaching speeds between 99 and 273 miles per hour (440 kilometers per hour) when diving.


ارسال دیدگاه


بلاکفا