سیاره ای با بیشترین قمر

منظومه شمسی

کدام سیاره بیشترین قمر در منظومه شمسی را دارد؟

زحل
زهره
مشتری
اورانوس

سیاره مشتری بیشترین قمر در منظومه شمسی را دارد. این سیاره 67 قمر تایید شده دارد. بزرگترین قمرهایش عبارتند از گنمید، کاليستو ، اروپا و آیو .

منبع:  Ask Encyclopedia

Which planet has the most moons in the Solar System?

Saturn
Venus
Jupiter
Uranus

C) is correct. Jupiter has the most moons in the Solar System. It has 67 confirmed moons. Its largest are Ganymede, Callisto, Eurpoa, and Io.


ارسال دیدگاه


بلاکفا