شروع رهبری تماشاچیان

تماشاچيان

كجا رهبري تماشاچيان براي تشويق كردن شروع شد؟

دانشگاه كاليفرنيا لوس آنجلس
دانشگاه فلوريدا
دانشگاه مينسوتا
دانشگاه تگزاس تك

رهبري تماشاچيان به صورت سازمان يافته به عنوان يك كار مردانه در دانشگاه مينسوتا در سال 1898 شروع شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where was cheerleading started?

UCLA
University of Florida
University of Minnesota
Texas Tech

C ) is correct. Organized cheerleading started out as an all-male activity at the University of Minnesota in 1898.


ارسال دیدگاه


بلاکفا