شمع های آخرین شب هانوکاه

هانوکاه

چند شمع در آخرین شب هانوکاه روشن می شود؟

هفت
هشت
نه
ده

با احتساب شماش یا شمع کمکی ، دو شمع در شب اول هانوکاه ، سه شمع در شب دوم و الی آخر روشن می شود و با نه شمع در شب آخر خاتمه می یابد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many candles are lit on the last night of Hanukkah?

Seven
Eight
Nine
Ten

C) is correct. Including the shamash or helper candle, two lights are lit on the first night of Hanukkah, three on the second and so on, ending with nine on the last night.


ارسال دیدگاه


بلاکفا