شیوع ناتوانی در هضم شیر

شیر

چه درصدی از بزرگسالان نمی توانند شیر را هضم کنند؟

15 درصد
33 درصد
40 درصد
60 درصد

بسیاری از بزرگسالان بها هضم کردن شیر سازگارند ، اما معمولا انسان ها توانایی تولید لاکتوز ، آنزیمی که شیر را هضم می کند، را در حدود سن 5 سالگی از دست می دهند. حدود 60 درصد بزرگسالان نمی توانند شیر را هضم کنند.

منبع:  usatoday.com

How many adults can't digest milk?

15 percent
33 percent
40 percent
60 percent

D) is correct. Many adults have adapted to milk digestion, but usually humans lose the ability to produce lactase, the enzyme that digests milk, around the age of 5. About 60 percent of adults cannot digest milk.


ارسال دیدگاه


بلاکفا