ضریب هوشی تقریبی اینشتین

اینشتین

ضریب هوشی تقریبی اینشتین چقدر بود؟

130
160
180
200

متخصصان تخمین میزنند که ضریب هوشی اینشتین به احتمال زیاد حدود 160 بوده است. متوسط نمره آی کیو بین 85 تا 115 است.

منبع:  emory.edu

What was Einstein's estimated IQ?

130
160
180
200

B) is correct. Experts estimate that Einstein's IQ was probably around 160. An average IQ score falls between 85 and 115.


ارسال دیدگاه


بلاکفا