طولانی ترین دوران حاملگی

لک لک

کدام حیوان طولانی ترین دوران حاملگی را دارد؟

فیل
گاو دريايي
سمندر
وال

سمندرهای آلپی طولانی ترین دوران حاملگی به طور میانگین را دارند. حاملگی آنها بسته به ارتفاع ، دو تا چهار سال طول می کشد.

منبع:  thescienceexperts.com

What animal has the longest pregnancy?

Elephant
Manatee
Salamander
Whale

C) is correct. Alpine salamanders have the longest gestational periods on average. Pregnancy lasts two to four years, depending on altitude.


ارسال دیدگاه


بلاکفا