عقاب روی اسکناس دلار

عقاب دلار

عقاب روی اسکناس دلار چه چیزی را نگه داشته است؟

تیغ ها و یک مار
تیر ها و یک شاخه
صلیب و پیاله
برگ های بو

به عنوان قسمتی از مهر سلطنتی ایالات متحده آمریکا ، عقابی روی اسکناس دلار یک شاخه زیتون را با سیزده برگ نگه داشته است و زیتون ها نماد صلح و سیزده تیر نماد توانایی دفاع هنگام نیاز هستند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the eagle holding on the dollar bill?

Thorns and a snake
Arrows and a branch
Cross and chalice
Laurel leaves

B) is correct. Part of the Great Seal of the United States, the eagle on the dollar bill holds an olive branch with 13 leaves and olives to symbolize peace and 13 arrows to symbolize the ability to defend if needed.


ارسال دیدگاه


بلاکفا