علت رنگی بودن شفق قطبی

شفق قطبی

چه چیزی شفق قطبی را رنگی می کند؟

نور مهتاب منعکس شده
بخار آب
دی اکسید کربن
گازهای برانگیخته شده

رنگ های موجود در شفق مثل شفق قطبی توسط مولکول های گاز برانگیخته شده ، ایجاد می شوند. اکسیژن رنگ سبز و قرمز و نیتروژن رنگ آبی را تولید می کند.

منبع:  alaska.edu

What makes the Northern Lights colorful?

Reflected moonlight
Water vapor
Carbon dioxide
Excited gases

D) is correct. The colors in aurora like the northern lights are created by excited gas molecules. Oxygen creates green and red, and nitrogen creates blue.


ارسال دیدگاه


بلاکفا