علت صدای شکستن پنجه

دست

علت صدای ایجاد شده هنگامی که پنجه تان را می شکنید ، چیست؟

ترکیدن حباب هوا
خراشیدن استخوان ها
الکتریسیته ساکن
پاره شدن غضروف

هنگامی که یک پنجه شکسته می شود، تغییر در فضای داخل مفصل یک حباب هوا ایجاد می کند که می ترکد و صدا ایجاد می کند.

منبع:  Scientific American

What causes the sound when you crack your knuckles?

Air bubble popping
Bones scraping
Static electricity
Cartilage tearing

A) is correct. When a knuckle is cracked, the change in the space in the joint creates an air bubble that pops, making the sound.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا