فاصله سیاره زهره از خورشید

سیاره زهره

فاصله سیاره زهره از خورشید چقدر است؟

67 میلیون مایل
822 میلیون مایل
3 میلیارد مایل
119 میلیون مایل

متوسط فاصله سیاره زهره از خورشید 67,237,910 مایل است. چون سیاره زهره در یک مدار بیضوی به دور خورشید می چرخد ، فاصله اش در طول سالش بین 66,782,000 مایل و 67,693,000 مایل متغیر است.

منبع:  nasa.gov

How far is Venus from the sun?

67 million miles
822 million miles
3 billion miles
119 million miles

A) is correct. The average distance of Venus from the sun is 67,237,910 miles. Since Venus travels in an elliptical orbit around the sun, its distance from throughout its year from 66,782,000 to 67,693,000 miles.


ارسال دیدگاه


بلاکفا