فاصله مریخ از زمین

مریخ

مریخ چقدر از زمین فاصله دارد؟

140 میلیون مایل
350 میلیون مایل
280 میلیون مایل
30 میلیون مایل

میانگین فاصله زمین از مریخ حدود 140 میلیون مایل ( 225 میلیون کیلومتر ) است. کمترین فاصله حدود 34 میلیون مایل و دورترین فاصله حدود 250 میلیون مایل است.

منبع:  space.com

How far is Mars from Earth?

140 million miles
350 million miles
280 million miles
30 million miles

A) is correct. The average distance from the Earth to Mars is about 140 million miles (225 million km). The minimum distance is about 34 million miles and farthest is about 250 million miles.


ارسال دیدگاه


بلاکفا