فانوس جک

فانوس جك

كدام سبزي در ابتدا براي كنده كاري به شكل جك او لنترن (فانوس جك) استفاده مي شد؟

كدو مسما
شلغم
چغندر
هويج

سنت كنده كاري فانوس در جزاير بريتانيا شروع شد و در ابتدا با كنده كاري شلغم درست مي شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which vegetable was originally used to carve jack-o-lanterns?

Squash
Turnip
Beet
Carrot

B ) is correct. The tradition of carving a lantern started in the British Isles and was originally carved out of a turnip.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا