فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر

پسر و کره زمین

فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر کدام است؟

دی اکسید کربن
متان
بخار آب
اکسید نیتروژن

بخار آب فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر است. آن به طور طبیعی با بخار شدن آب ، اتفاق می افتد.

منبع:  Weather Underground

What is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere?

Carbon dioxide
Methane
Water vapor
Nitrous oxide

C) is correct. Water vapor is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere. It occurs naturally as water evaporates.


ارسال دیدگاه


بلاکفا