فیلمی با بیشترین سیاهی لشکر

سکانس

کدام فیلم سینمایی بیشترین سیاهی لشکر را داشت؟

تایتانیک
بن هور
گاندی
ارباب حلقه ها

فیلم سینمایی گاندی ساخت سال 1982 ، رکورد استفاده از سیاهی لشکرها را با 300 هزار نفر برای بازسازی تدفین رهبر کشته شده ، شکست.

منبع:  Wikipedia

Which movie had the most extras?

Titanic
Ben-Hur
Gandhi
Lord of the Rings

C) is correct. The 1982 movie, Gandhi set the record for use of film extras with over 300,000 people reenacting the fallen leader's funeral.


ارسال دیدگاه


بلاکفا