قدمت استوننج

استوننج

استوننج چند ساله است؟

650 ساله
2000 ساله
5000 ساله
10000 ساله

محققان با استفاده از تکنیک های تعیین سن کربن ، دریافتند که استوننج حداقل در سه مرحله ساخته شده است. ابتدایی ترین مرحله حدود 5000 سال پیش و آخرین ساخت و ساز حدود 1600 پیش از میلاد مسیح بوده است.

منبع:  history.com

How old is Stonehenge?

650 years old
2,000 years old
5,000 years old
10,000 years old

C) is correct. Researchers using carbon dating techniques have found that Stonehenge was built in at least three phases. The earliest was around 5,000 years ago and the most recent building was around 1600 BC.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا