قد پرنده بزرگ

پرنده بزرگ

قد پرنده بزرگ چقدر است؟

12 پا
10 پا
8 پا
6 پا

قد پرنده بزرگ ، هشت پا و دو اینچ است.

منبع:  Wikipedia

How tall is Big Bird?

12 feet
10 feet
8 feet
6 feet

C) is correct. Big Bird is 8 feet 2 inches tall.


ارسال دیدگاه


بلاکفا