قهرمانی های مایکل جردن

مایکل جردن

مایکل جردن چند قهرمانی انی بی ای را بدست آورد؟

3
4
6
7

مایکل جردن شش قهرمانی ان بی ای را بدست آورد هنگامی که برای شیکاگو بولز بازی می کرد: 1991 ، 1992 ، 1993 ، 1996 ، 1997 و 1998 .

منبع:  Wikipedia

How many NBA championships did Michael Jordan win?

3
4
6
7

C) is correct. Michael Jordan won six NBA championships while playing for the Chicago Bulls: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, and 1998.


ارسال دیدگاه


بلاکفا