کوتاهترین جنگ

جنگ

كوتاهترين جنگ ثبت شده ، چقدر طول كشيد؟

10ساعت
4 روز
38 دقيقه
2 هفته

كوتاهترين جنگ تاريخ ثبت شده ، بين انگلستان و زنگبار (Zanzibar ) در سال 1896 بود كه 38 دقيقه طول كشيد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How long was the shortest war on record?

10 hours
4 days
38 minutes
2 weeks

C ) is correct. The shortest war in history on record was fought between the UK and Zanzibar in 1896. It lasted 38 minutes.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا