لانه سنجاب در زبان انگلیسی

سنجاب

لانه سنجاب در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

Cluster
Roost
Drey
Attic

Drey کلمه ای با منشا ناشناخته ، بهترین عبارت برای لانه یک سنجاب است.

منبع:  dictionary.com

What is a squirrel's home called?

Cluster
Roost
Drey
Attic

C) is correct. Drey, a word of unknown origin, is the proper term for a squirrel's nest.


ارسال دیدگاه


بلاکفا