مبتلایان سرطان سینه

سرطان سينه

تعداد زناني كه هر سال داراي سرطان سينه تشخيص داده مي شوند چقدر است؟

288,130
500,425
193,263
103,708

طبق جديدترين تخمين هاي انجمن سرطان آمريكا ، تقريبا 230480 مورد جديد سرطان سينه ي تهاجمي و 57650 مورد جديد غيرتهاجمي در هر سال وجود دارد.

منبع:  cancer.org

How many women are diagnosed with breast cancer each year?

288,130
500,425
193,263
103,708

A ) is correct. According to the American Cancer Society's most recent estimates, there are about 230,480 new cases of invasive breast cancer and 57,650 new cases of non-invasive each year.


ارسال دیدگاه


بلاکفا