مبدا گوجه فرنگی

گوجه فرنگي

اولين گوجه فرنگي ها در كجا كشت شدند؟

ايتاليا
مصر
پرو
اسپانيا

گوجه فرنگي بومي آمريكاي جنوبي است. مدرك پيدايشي ،اجداد دور گوجه فرنگي را در پرو قرار مي دهد. اسپانيايي ها آن را در سراسر دنيا پخش كردند و گوجه فرنگي در اروپا از دهه ي چهل قرن پانزدهم كشت شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where were the first tomatoes grown?

Italy
Egypt
Peru
Spain

C ) is correct. The tomato is native to South America. Genetic evidence places the progenitors of tomatoes in Peru. The Spanish distributed the fruit around the world and it was cultivated in Europe by the 1540s.


ارسال دیدگاه


بلاکفا