مبدع نام سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

نام ملل متحد را چه کسی ابداع کرد؟

مارگارت تاچر
فرانکلین دی روزولت
مینستون چرچیل
دگ همرسکجولد

نام ملل متحد در سال 1942 برای توصیف ملت هایی که با هم در جنگ جهانی دوم جنگ می کردند توسط فرانکلین دی روزولت ابداع شد. آن در سال 1945 زمانی که سازمان ملل تاسیس شد ، استفاده شد.

منبع:  un.org

Who coined the name United Nations?

Margaret Thatcher
Franklin D. Roosevelt
Winston Churchill
Dag Hammarskjold

B) is correct. The name United Nations was coined by President Franklin D. Roosevelt in 1942 to describe the nations fighting together in World War II. It stuck in 1945 when the UN was founded.


ارسال دیدگاه


بلاکفا