متوسط وزن قلب انسان

قلب کاغذی

متوسط وزن قلب انسان چقدر است؟(هر پوند،454 گرم)

نیم پوند
یک پوند
دو پوند
سه پوند

قلب انسان حدود نیم پوند ( 8 تا 10 اونس ) با کمی تفاوت براساس جنسیت ، است. قلب مردان گرایش به بزرگ تر بودن از قلب زنان دارد.

منبع:  webmd.com

How heavy is the average human heart?

Half pound
1 pound
2 pounds
3 pounds

A) is correct. The human heart weighs about half a pound (8 to 10 ounces) with some variance based on gender. Men’s hearts tend to be larger than women’s hearts.


ارسال دیدگاه


بلاکفا