محبوب ترین نام در آمریکا

لک لک

محبوب ترین نام نوزاد در آمریکا در قرن اخیر چه بود؟

جان
جیمز
سارا
ماری

طبق گزارش مدیریت امنیت اجتماعی آمریکا ، محبوب ترین نام نوزاد در قرن اخیر ، جیمز با 4877368 کودک با این نام، بود.

منبع:  ssa.gov

What was the most popular baby name of the last century?

John
James
Sarah
Mary

B) is correct. According to the US Social Security Administration the most popular baby name of the last century was James with 4,877,368 babies given the name.


ارسال دیدگاه


بلاکفا