محل اختراع پیتزای مدرن

پیتزا

پیتزای مدرن در کجا اختراع شد؟

شیکاگو
ناپل
رم
نیویورک

پیتزا به شکلی که ما امروز می شناسیم در ناپل احتمالا در دوران قرن نوزدهم اختراع شد. انواع ابتدایی تر که نان بدون پنیر و روغن پخته می شد در یونان یافت شده اند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where was modern pizza invented?

Chicago
Naples
Rome
New York

B) is correct. Pizza as we know it today was created in Naples, probably during the 19th century. Earlier versions, where bread was baked with oil and cheese, were found in Greece.


ارسال دیدگاه


بلاکفا