محل تولید سریال بازی تخت های پادشاهی

بازی تخت پادشاهی

سریال بازی تخت های پادشاهی کانال تلویزیونی HBO در کجا فیلم برداری شده است؟

انگلستان
آمریکا
گرین لند
ایرلند

تولید سریال بازی تخت های پادشاهی کانال تلویزیونی HBO عمدتا در بل فست در ایرلند شمالی بازی شده است اگرچه قسمت هایی از این سریال در مالت ، کرواسی و ایسلند فیلم برداری شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where is HBO's Game of Thrones filmed?

England
United States
Greenland
Ireland

D) is correct. Production of HBO's Game of Thrones is primarily set in Belfast, Northern Ireland, although portions of the series have also been filmed in Malta, Croatia, and Iceland.


ارسال دیدگاه


بلاکفا