محل زندگی خانواده سیمپسون

سیمپسون ها

خانواده سیمپسون ها کجا زندگی می کنند؟

اسپرینگ فیلد ، میسوری
اسپرینگ فیلد ، ایلنویز
اسپرینگ فیلد ، اورگان
اسپرینگ فیلد ، ماساچوست

نمایش تلویزیونی سیمپسون ها در شهر اسپرینگ فیلد اورگان انجام می شود، هر چند این نمایش عمدا درباره اینکه اسپرینگ فیلد کجا است با ابهام حرف می زند.

منبع:  smithsonian.com

Where do the Simpsons live?

Springfield, MO
Springfield, IL
Springfield, OR
Springfield, MA

C) is correct. The Simpsons TV show takes place in the town of Springfield, Oregon; however, the show is intentionally vague about where Springfield is located.


ارسال دیدگاه


بلاکفا