محل فیلم برداری فیلم صدای موسیقی

فيلم صداي موسيقي

فيلم صداي موسيقي در كجا فيلم برداري شد؟

آلمان
سوييس
اتريش
هلند

فيلم صداي موسيقي در سالزبورگ اتريش فيلم برداي شد. ورژن سينمايي آن در لوكيشني در سالزبورگ اتريش و باواريا در آلمان جنوبي و استديو هاي فاكس قرن بيستم در كاليفرنيا، فيلم برداري شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where did the Sound of Music take place?

Germany
Switzerland
Austria
Holland

C ) is correct. The Sound of Music was set in Salzburg, Austria. The movie version was filmed on location in Salzburg, Austria; Bavaria in Southern Germany; and at the 20th Century Fox Studios in California.


ارسال دیدگاه


بلاکفا