مخترع استفاده از ساعات بیشتری از روز

ساعت

چه كسي استفاده از ساعات بيشتري از روز را اختراع كرد؟

بنجامين فراكلين
جرج ورنون هادسون
جرج واشينگتون
ويليام ويلت

جرج ورنون هادسون حشره شناس و منجمي كه در سال 1895 ايده ي مدرن استفاده از ساعات بيشتري از روز را ابداع كرد. بنجامين فرانكلين در اواخر دهه ي 1700 ايده هايي شبيه استفاده از ساعات بيشتري از روز را مطرح كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who invented Daylight Saving Time?

Benjamin Franklin
George Vernon Hudson
George Washington
William Willett

B ) is correct. George Vernon Hudson, an entomologist and astronomer, invented the modern idea of Daylight Saving Time in 1895. Benjamin Franklin proposed some ideas similar to Daylight Saving Time in the late 1700s.


ارسال دیدگاه


بلاکفا