مخلوق افسانه ای مارکو پلو

ماركو پلو

كدام مخلوق افسانه اي را ماركو پلو ادعا كرد كه يافته است؟

زن‌ ماهي‌
اژدها
اسب تك شاخ
غول‌ يا جن‌ ساكن‌ غار وكوه‌

ماركو پلو ادعا كرد كه يك اسب تك شاخ را در سفرش پيدا كرده است. او آن را به صورت موجودي با موهاي بوفالو و پاهاي فيل توصيف كرد كه نشان مي دهد كه او در واقع كرگدن پيدا كرده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What mythical creature did Marco Polo claim to find?

Mermaid
Dragon
Unicorn
Troll

C) is correct. Marco Polo claimed to find a unicorn on his travels. He described it as having the hair of a buffalo and feet like an elephant's, which hints that what he really found was a rhinoceros.


ارسال دیدگاه


بلاکفا