مدت سردرد میگرنی

میگرن

سردرد های میگرنی چقدر طول می کشند؟

2 تا 3 ساعت
6 تا 48 ساعت
حدود یک ساعت
20 دقیقه

بیش از یک سردرد ، یک میگرن می تواند همراه با حالت تهوع ، حساسیت به نور ، مشکلات دیداری و غیره باشد. خود قسمت سردرد می تواند خیلی دردناک باشد و چیزی بین 6 تا 48 ساعت طول می کشد.

منبع:  nih.gov

How long do migraine headaches last?

2 to 3 hours
6 to 48 hours
About an hour
20 minutes

B) is correct. More than a headache, a migraine can come with nausea, light sensitivity, vision problems, and more. The headache portion itself can be very painful and last anywhere from 6 to 48 hours.


ارسال دیدگاه


بلاکفا