مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون

پنتاگون

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون چند پای مربع است؟

6.5 میلیون پای مربع
800000 پای مربع
2.8 میلیون پای مربع
13 میلیون پای مربع

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون 6.5 میلیون پای مربع یا 34 جریب یا 13.8 هکتار است که 3.7 میلیون پای مربع برای ادارات استفاده شده است.

منبع:  greatbuildings.com

How many square feet is the floor plan of the Pentagon?

6.5 million sq ft
800,000 sq ft
2.8 million sq ft
13 million sq ft

A) is correct. The floor area of the Pentagon is 6.5 million square feet, 34 acres, 13.8 hectares, of which 3.7 million square feet are used for offices.


ارسال دیدگاه


بلاکفا