مسن ترین درخت زنده

مسن ترین درخت

مسن ترین درخت زنده ،‌ کجا است؟

کالیفرنیا
ماداگاسکار
آلمان
آرژانتین

مسن ترین درخت زنده ، درخت کاج بزرگ بیسن بریستلکون که با نام متوسلح شناخته می شود ،‌ است که در شرق کالیفرنیا واقع است و تا سال 2012 تخمین زده شد که متوسلح 4843 ساله است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where is the oldest living tree?

California
Madagascar
Germany
Argentina

A) is correct. The oldest living tree is a Great Basin Bristlecone Pine Tree known as "Methuselah" located in eastern California. As of 2012, Methuselah was estimated to be about 4,843 years old.


ارسال دیدگاه


بلاکفا