مشتریان اجازه پمپ کردن بنزین را ندارند!

پمپ بنزین

کدام ایالت های آمریکا به مشتریان اجازه پمپ کردن بنزینشان را نمی دهند؟

جزیره رود و ماین
جزیره رود و اورگان
ماین و نیوجرسی
نیوجرسی و اورگان

هر دو ایالت نیوجرسی و اورگان در پمپ بنزین ها اجازه سلف سرویس را نمی دهند. این ممنوعیت در نیوجرسی از سال 1949 و در اورگان از سال 1951 شروع شد.

منبع:  Wikipedia

Which states do not allow patrons to pump their own gas?

Maine and Rhode Island
Rhode Island and Oregon
Maine and New Jersey
New Jersey and Oregon

D) is correct. Both New Jersey and Oregon do not allow self-service gas stations. The ban in New Jersey went into effect in 1949 and in Oregon in 1951.


ارسال دیدگاه


بلاکفا