معمول ترین آلرژی به حیوانات

سگ و گربه

معمول ترین آلرژی به حیوانات در آمریکا کدام است؟

شوره سر گربه
شوره سر سگ
پر پرندگان
بزاق دهان سگ

نزدیک به ده میلیون آمریکایی به شوره سر گربه حساسیت دارند که آن را معمول ترین آلرژی به حیوانات کرده است.

منبع:  aafa.org

What is the most common pet allergy?

Cat dander
Dog dander
Bird feathers
Dog saliva

A) is correct. Nearly 10 million Americans are allergic to cat dander, making it the most common pet allergy.


ارسال دیدگاه


بلاکفا