معمول ترین نام خیابان های آمریکا

تابلو خیابان

معمول ترین نام خیابان های آمریکا کدام است؟

اصلی
اول
دوم
نارون قرمز

طبق اطلاعات اداره آمار آمریکا ، دوم معمول ترین نام خیابان است که در بین شهرهای کل کشور پیدا شده است.

منبع:  nlc.org

What is the most common street name in the US?

Main
First
Second
Elm

C) is correct. According to data from the US Census Bureau, Second or 2nd is the most common street name found in cities throughout the country.


ارسال دیدگاه


بلاکفا