معنی نماسته

زن هندی

نماسته namaste به چه معناست؟

تاریکی ، روشنایی می شود
پر شده با نفس
به شما تعظیم می کنم
درخشش نور بهاری

نماسته از سانسکریت گرفته شده است. آن از کلمات نماه namah به معنی تعظیم و ت te به معنی شما گرفته شده است.

منبع:  Wikipedia

What does namaste mean?

Dark becomes light
Filled with breath
I bow to you
May light shine

C) is correct. Namaste is a greeting derived from Sanskrit. It's from the words namah, which means bow, and te, which means to you.


ارسال دیدگاه


بلاکفا