معنی کارائوک

کارائوک

کارائوک در زبان ژاپنی به چه معنا است؟

تو آواز بخوان
هیچ کلمه ای
قورباغه در حال آواز خواندن
ارکست خالی

کلمه کارائوک "karaoke" از کلمات ژاپنی کارا "خالی" به اضافه ئوک "ارکست" کوتاه شده okesutora که ژاپنی شده orchestra است ، آمده است.

منبع:  etymonline.com

What does karaoke mean in Japanese?

You sing
No words
Croaking frog
Empty orchestra

D) is correct. The word karaoke is from the Japanese words kara "empty" + oke "orchestra," shortened form of okesutora, which is a Japanization of orchestra.


ارسال دیدگاه


بلاکفا