منشاء احترام نظامی مدرن غربی

احترام نظامی

احترام نظامی مدرن غربی از کجا آمده است؟

سدی برای حفاظت از سر
کج کردن کلاه
اشاره به ذهن
حفاظت چشم از آفتاب

تصور می شود که احترام نظامی مدرن تغییر یافته عمل بلند کردن کلاه به عنوان ژستی از احترام گذاشتن ، باشد. از زمانیکه پوشیدن کلاه آهنی این عمل را نشدنی کرده است ، احترام نظامی به عنوان ژستی نمادین استفاده شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where did the modern Western military salute come from?

Block to protect head
Tipping one's hat
Pointing at the mind
Shielding eyes from sun

B) is correct. The modern salute is thought to have evolved from the practice of raising one's hat as a gesture of respect. Since wearing helmets would make this impractical, the salute is used as a symbolic gesture.


ارسال دیدگاه


بلاکفا