موزه های موسسه اسمیت سونیان

موزه

چند موزه ، موسسه اسميت سونيان را مي سازد؟

1
4
12
19

اسميت سونيان بزرگترين مجموعه موزه ها در جهان است كه شامل 19 موزه و گالري به اضافه باغ وحش ملي در واشنگتن دي سي مي شود.

منبع:  Smithsonian Institution

How many museums make up the Smithsonian Institute?

1
4
12
19

D) is correct. The Smithsonian is the world’s largest museum complex, consisting of 19 museums and galleries, plus the National Zoo in Washington, DC.


ارسال دیدگاه


بلاکفا