موسس اف بی آی

اف بی آی

کدام رئیس جمهور آمریکا اف بی آی را تاسیس کرد؟

جان آدامز
اندرو جانسون
تئودور روزولت
هربرت هوور

تئودور روزولت به خاطر پایه گذاری اف بی آی تحسین شده است ، زمانی که دادستانش نیروی کارآگاهان ویژه دولت را در سازمان دادستانی در سال 1908 میلادی قرار داد.

منبع:  fbi.gov

Which president started the FBI?

John Adams
Andrew Johnson
Theodore Roosevelt
Herbert Hoover

C) is correct. Theodore Roosevelt is credited with laying the groundwork for the FBI when his attorney general put together a force of special government agents for the Justice Department in 1908.


ارسال دیدگاه


بلاکفا