موش خرمای پیشگو

موش خرما

نام موش خرمای آمریکایی که وضعیت هوا را پیش بینی می کند ، چیست؟

Punxsutawney Pete
Woody Chuckles
Stinky Pete
Punxsutawney Phil

Punxsutawney Phil موش خرمایی است که وضعیت هوا را پیش بینی می کند. نام کاملش در واقع Punxsutawney Phil پیشگوی پیشگوها ، دانای داناها ، ردیاب ردیاب ها و پیغمبر فوق العاده هوا ، می باشد.

منبع:  about.com

What's the name of the groundhog that predicts the weather?

Punxsutawney Pete
Woody Chuckles
Stinky Pete
Punxsutawney Phil

D) is correct. Punxsutawney Phil is the weather predicting groundhog. His full name is actually "Punxsutawney Phil, Seer of Seers, Sage of Sages, Prognosticator of Prognosticators and Weather Prophet Extraordinary."

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا