موقعیت اولیه کاخ سفید

کاخ سفید

موقعیت اولیه کاخ سفید کجا بود؟

جورجیا
پنسیلوانیا
ویرجینیا
کانکتیکات

اولین کاخ سفید در فیلادلفیا ، پنسیلوانیا واقع شده بود. حفاری باستان شناسی اخیر در این محل ، بقایای اولین دفتر بیضوی و ساختمان کامل ریاست جمهوری را نمایان کرده است.

منبع:  ushistory.org

What was the original location of the White House?

Georgia
Pennsylvania
Virginia
Connecticut

B) is correct. The first White House was located in Philadelphia, Pennsylvania. A recent archeological dig in the area has uncovered the remains of the first Oval Office, as well as the entire presidential mansion.


ارسال دیدگاه


بلاکفا